مسير حركت كلي جهان در جهت استفاده هرچه بيشتر از منابع و انرژيهاي پاك و جلوگيري از هدر رفت و مصرف بيرويه انرژي هاي تجديد ناپذير است. بشر در اين سالها حركات مثبت خوبي در اين راستا داشته است. مصرف صحيح انرژي و صرفه جويي در آن يكي از عوامل مهم و تاثيرگذار براي پيشرفت هر كشور محسوب ميشود.

در ايران نيز مدتي است كه بحث هدفمند كردن يارانه ها به بزرگترين برنامه اقتصادي دولت تبديل شده و با اجراي اين قانون توجه خوبي به استفاده از تجهيزات كم مصرف و بهينه ساز مصرف انرژي در كشور شده است. بخش مسكن نيز از اين قاعده مستثني نيست. در همين راستا مدتي است كه راهكارهاي مختلفي براي بهينه سازي مصرف انرژي در جامعه مطرح شده كه از آن جمله اجراي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان و هوشمندسازي موتورخانه است. موتورخانه ها بيشترين بخش مصرف انرژي در يك مجموعه را به خود اختصاص مي دهند از اين رو پيش بيني و اجراي تمهيدات لازم جهت هوشمندسازي آن، كمك شاياني به بهينه سازي مصرف انرژي و افزايش بهره وري موتورخانه خواهد داشت. مزاياي استفاده از سيستمهاي كنترل هوشمند موتورخانه عبارتند از :

 • مانيتور و كنترل دقيق تجهيزات موتورخانه شامل پمپ ها، مشعل ها ،منابع آبگرم، چيلرها و هواسازها
 • تثبيت محدوده آسايش حرارتي ساكنين ساختمان
 • كاهش استهلاك تجهيزات و هزينه هاي مربوطه
 • كاهش هزينه هاي سرويس و نگهداري تاسيسات حرارتي
 • كاهش توليد و انتشار آلاينده هاي زيست محيطي
 • يك موتورخانه هوشمند تشكيل شده است از تعدادي ادوات الكتريكي و الكترومكانيكي كه توانايي كنترل مشعلها يا پمپ ها را دارد قسمت اصلي اين ادوات تشكيل شده است از:
  1. (sensors) حسگرها
  2. (controllers) كنترلرها
  3. (actuators) عملگرها