اولين گام در فرآيند مديريت کارهاي عمراني انتخاب مشاور است که طي آن شخص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط براي انجام وظايف مشاوره انتخاب مي‌شوند. يک مشاور واجد شرايط نقش عمده‌اي در اجراي بهينه پروژه ايفاء مي‌نمايد و به عنوان پلي مابين خواسته‌هاي کارفرما و کارگزار مربوطه ديدگاه‌هاي کارفرمايان را براي اجراي پروژه خود به نحو موثري به پيمانکاران منتقل نمايد. با توجه به اهميت نقش مشاوره و طراحي اين شرکت با تشکيل کار گروه هاي تخصصي در عرصه هاي مختلف طراحي و مشاوره فعاليت مي نمايد .

شرکت تجهیزگران صنعت یکتا در حوزه مشاوره (طراحي و نظارت) تاسیسات مکانیکال و الکتریکال فعاليت مي نمايد. رسالت اصلي اين مجموعه ابداع ، نوآوري و مشاوره تخصصی برای بهترین انتخاب در حوزه سيستم هاي تاسیسات مکانیکی و الکتریکی یک پروژه می باشد.