پیمانکاری تاسیسات ساختمان یکی دیگر از فعالیت های شرکت فنی مهندسی تجهیزگران صنعت یکتا می باشد. اجرای کامل لوله کشی ساختمانی ، لوله کشی آب سرد و گرم ، پکیج های ساختمانی ، لوله کشی اعلام حریق و اطفاء حریق آتش نشانی ، لوله کشی سیستم برودت مرکزی شامل چیلر و . . . جزء خدمات فنی تاسیساتی شرکت تجهیزگران صنعت یکتا می باشد. ضوابط فنی عمومی اجرای کار شامل انتخاب مصالح، چگونگی انتخاب مصالح ،چگونگی اجرا، آزمایش و راه اندازی آن قسمت از تاسیسات مکانیکی است که به منظور های زیر در داخل ساختمان و تا فاصله 1.5 متر دورتر از دیوار خارجی ساختمان ،نصب می شود.

الف ) لوله کشی توزیع آب سرد مصرفی در داخل ساختمان

ب ) توزیع آب گرم مصرفی در داخل ساختمان ،ضوابط فنی عمومی سیستم تهیه و ذخیره آب گرم مصرف

پ ) عایق کاری لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

ت ) ذخیره سازی آب سرد مصرفی در داخل ساختمان

ث ) تامین فشار آب سرد مصرفی و آب گرم مصرفی

ج ) جمع آوری و هدایت فاضلاب داخل ساختمان تا نقطه ورود به دستگاه تصفیه فاضلاب و یا تا فاصله 1.5 متر دورتر از دیوار خارجی ساختمان .

چ ) شبکه لوله های هواکش سیستم فاضلاب

ح ) جمع آوری و هدایت آب باران به خارج از ساختمان و تا فاصله 1.5 متر دورتر از دیوار خارجی ساختمان

خ ) لوازم بهداشتی

طبقه بندی ساختمانها که از طرف سازمان برنامه بودجه

 زیر عنوان تقسیم بندی ساختمان ها از نقطه نظر معماری صورت گرفته شامل : 1- مسکونی 2- آموزشی 3- بهداشتی 4- فرهنگی 5- مذهبی 6- اداری 7- تجاری  8- ترابری 9- صنعتی 10- تربیت بدنی و تفریحات سالم می باشد.

تاسیسات بهداشتی :

این قسمت از مشخصات،لوله کشی آب در داخل ساختمان را ، که به منظور تغذیه ماشین های مراکز صنعتی باشد،در بر میگیرد ولی سیستم توزیع آب صنعتی در این مراکز خارج از حدود این قسمت از مشخصات است .

ضوابط فنی سیستم های دفع فاضلاب صنعتی در این مراکز نیز خارج از حدود این قسمت از مشخصات است.

یک قسمت لوله کشی آب در داخل ساختمان را که به منظور تغذیه سیستم های تاسیسات گرمایی ،تعویض هوا و تهویه مطبوع باشد را در بر میگیرد ، که شامل تاسیسات مکانیکی نمی باشد:

الف ) تاسیسات تصفیه آب (فیزیکی ،شیمیایی،بیولوژیکی ، و غیره )،که برای تهیه آب آشامیدنی ،تغذیه سیستم های تاسیسات گرمایی ، تعویض هوا و تهویه مطبوع و یا تغذیه ماشین های مراکز صنعتی مورد نیاز باشد.

ب ) تاسیسات ایستگاه پمپاژ فاضلاب یا آب باران ، که ممکن است در داخل ساختمان لازم شود.

پ ) تاسیسات تصفیه فاضلاب و دفع پساب آن که ممکن است در داخل ساختمان (یا ملک) احداث شود.

شرکت تجهیزگران صنعت یکتا با سالها تجربه و داشتن صلاحیت پیمانکاری در شاخه تاسیسات و تجهیزات آماده اجرای کلیه فعالیتهای اجرای تاسیسات مکانیکی در سراسر کشور می باشد.